Innlegg om inkludering @Ingeborgdagene 23. april 2023

For fire-fem år siden lurte flere av oss om verden var i ferd med å gå av hengslene. Sosiale medier hadde forvandlet seg til en kampsone, løgnene til USA’s president Donald Trump ble mer og mer surrealistiske og demonstrasjonene ble stadig flere og voldsomme.

Februar 2019 skrev jeg i dagboka:

«Sosiale medier er blitt slagmarken som forvandler saklige diskusjoner til mesterskap i fornedrelse.» 

«Vi må stoppe opp og tenke mere.

Vi må møtes og snakke sammen på et tanketorg.

Vi må snakke om hva det vil si å være menneske på 2020-tallet.»

Dette ble kimen til en festival som fikk navnet TronTalks, oppkalt etter fjellet Tron, selve grunnsteinen i Nord-Østerdalen. Fjellet som hadde inspirert, løftet frem tanker og innsikter hos Hulda Garborg, Arne Garborg, Ivar Mortensson Egnund og den indiske filosofen Baral.

Arne Gaborg og Baral på Tronfjellet

Tilbake til dagboka fra 2019:

«Jeg har uhelbredelig tro på fellesskapets evne til å finne de beste løsningene gjennom samtaler basert på respekt og samhold. Jeg er felleskaps-gründer og tenker på mitt arbeid som komponist som mer enn å sette sammen toner, men som noe jeg gjør for å tilføre flokken nye, kanskje uventede innsikter.» 

Disse tankene ble selve fundamentet for TronTalks som startet opp året etter og fikk tilnavnet Den tenkende festivalen. Når vi her i dag skal snakke om inkludering slo det meg at arbeidet med TronTalks-festivalen handler om inkludering. 

TronTalks er et demokratibyggende prosjekt. På TronTalks lytter vi til hverandre og til ukjent, fremmed musikk. Vi snakker sammen i panelsamtaler, i grupper – også kalt kommentarfelt – og vi snakker sammen over en øl. Nye og kanskje ukjente tanker møtes på et tanketorg som TronTalks.

TronTalks-festivalen er aktivisme. TronTalks er et horn i siden på sløvsinn, ignoranse, vanetenkning, ekskludering og hat. Målet med TronTalks er å få flere til å tenke. 

Å tenke er slitsomt, men det må til. For tenkning styrker vårt menneskelig immunforsvar mot manipulering, undertrykkelse og det digitales overtakelse av absolutt alle aspekter av våre liv. 

Å tenke er et kreativt arbeid.

Jeg tenker, ergo skaper jeg.

Jeg har vært skapende kunstner siden 9 års alderen og har brennende tro på det kreative. Ikke bare som et kunstnerisk arbeid, men også som en måte å løse konflikter, skape nye felleskap og motarbeide utenforskap. 

Inkluderingsarbeid kan ligne på fredsarbeid, og få har mere erfaring med konfliktløsninger enn fredsforsker Johan Galtung. Han sier:  Kreativitet ligger i grenselandet mellom det emosjonelle og intellektuelle og er en av de viktigste ingredienser i arbeidet med å løse konflikter. Fredsforskeren Galtung mener litt av hvert, og har en gang sagt at nordmenn er altfor lite kreative til å kunne løse konflikter. Det kan virke som en flåsete ting å si, men kanskje har han et poeng? 

Norge regnes som et av verdens mest konforme land preget av en homogen befolkning og høy tillit. Det skal vi som nasjon på en måte være glade for, fordi det har vist seg å være en suksessformel. Det er ikke olje som har sørget for at Norge gjør det bra, det er vår evne til å samarbeide. Men den norske monokulturen har  samtidig også gjort oss til et land det er vanskelig å bli integrert i.

Liketenkning og monokultur er gift for kreativiteten. Der hvor mange tenker likt, tenkes det dårlig. 

Å på den annen side tenke utenfor boksen, tenke kritisk, omgi seg med innpulser fra flere, ulike kulturer og mennesker med andre erfaring, er det som gir kreativiteten mat.

For at vi skal kunne løse utfordringer, være innovative og skapende trenger vi et rikt og motsetningsfullt mangfold. Det er flere gode grunner til at vi trenger å utvide rommet for at flere som i dag føler utenforskap er inkludert. Det er ingen tvil om at folk med andre erfaringer bidrar til å løfte frem kreativitet.

Samfunnet trenger altså å inkludere flere mennesker med ulike erfaringer for å motarbeide liketenkning. Men den aller viktigste motivasjonen for å jobbe for inkludering handler om arbeidet mot utenforskap.

Utenforskap er livsfarlig. Ferdig snakka. 

Men når er man inkludert? Hva skal til for å føle seg inkludert?

Inkluderingsarbeidet er på et plan selvsagt et politisk anliggende. I politikken handler det om å finne løsninger som sikrer rettigheter for alle, tilrettelegging for de som trenger det og andre mere overordnede tiltak mot utenforskap. 

Men politikken og det offentlige strekker ikke til. Inkludering handler om langt mer enn rettferdighet og like rettigheter for alle. Det handler om å bygge sollide uenighetsfelleskap og å endre negative tanker og følelser rettet mot de som av ulike årsaker står utenfor. Det handler om å vinne «hearts and minds». Med andre ord, det handler om å endre tanker og følelser, kanskje på begge sider av gjerdet?

Jeg elsker politikk. I politikken settes felles utfordringer ut på anbud. I full offentlighet konkurrerer politikere, aktivister og alle som vil om å komme med de beste ideene, de beste løsningene. Sakene vurderes ulikt avhengig av politisk ideologi, verdigrunnlag, fagfelt og livssituasjon. Gjennom en offentlig samtale og et saksbehandlings-rituale finner felleskapet frem til den beste løsningen. En løsning som har vært gjennom debatter, mer eller mindre gode forslag og kompromisser.

Politikken er en arena for uenighet og forskjellighet som på sitt beste lar alle sider av en sak få komme til ordet. Det er en arena som mange følger med på og som fungerer som en mal, et forbilde på hvordan vi kan løse felles utfordringer gjennom et uenighetsfelleskap. Flertallsvedtaket er ikke det viktigste med politikken, det er den offentlige samtalen som betyr noe. Den kan engasjere, lære oss noe og skape en dypere forståelse om vår forskjellighet og hvorfor samfunnet fungerer slik det gjør. 

Eksempel på et dårlig uenighetsfelleskap

I politikken må viktige kamper kjempes og vinnes for at ulike typer minoriteter får de samme vilkårene for et godt liv som det en hvit, blond, blåøyd, heterofil mann i 60-årene har. Å vinne over antipatier, vinne over negative tanker og følelser slik at alle som faller utenfor virkelig føler seg inkludert – er et omfattende samfunnspsykologisk og kulturelt arbeid. Her kommer politikken til kort.

Et inkluderingsarbeid som engasjerer og har kraft i seg til å endre tanker og følelser, krever oppfinnsomhet, modning og eksponeringsterapi. 

Hvilke forventninger har den som står utenfor til det å bli inkludert?

Hva skal til for å virkelig føle seg inkludert?

Hva med de som er innenfor?

Er de villige til endrer seg, komme med innrømmelser, og koste på seg den tiden som trengs for å venne seg til nye mennesker?

Ulike meninger, kulturer og verdier må nødvendigvis bryne seg mot hverandre, eksempelvis i et uenighetsfelleskap som politikken. Den som er inkludert og den som vil inkluderes må bli kjent med hverandre og forskjelligheten. Det er først når ulikhetene blir tydlige og ligger åpent i dagslyset at arbeidet med å finne løsninger kan lykkes. Hvis vi ikke velger å se motsetningene i øyne risikerer vi konflikter som ikke lar seg løse. Vi risikerer det noen vil kalle svenske tilstander, strukturell og systematisk undertrykkelse og sementert utenforskap.

Hva skal til for å føle seg inkludert?

På portalen inn til Apollon-templet i Delphi stod innskriften: Kjenn deg selv. Den greske filosofen Sokrates la til: Det uutforskede liv er ikke verdt å leve

“gnothi seauton,” Kjenn deg selv

Som nevnt handler TronTalks om å snakke mer om hva det vil si å være menneske på 2020-tallet. Årets TronTalks handler om følelsenes plass i våre liv, her og nå. I innledningen til boka Livsfilosofi skriver Arne Næss om den grove og uforsvarlige undervurderingen av følelsenes plass i samfunnet. Filosofen mente at mange begynner for sent med å reflektere over sitt eget liv. Næss ønsket å få flere til å ta retningen på sin egen tilværelse opp til ny vurdering.

Følelseslivet vårt spiller en mye større rolle i samfunnet enn det mange kanskje er villige til å innrømme.

Alle snakker om følelser – men få – nesten ingen – snakker om hva følelsene betyr. Skal vi finne ut av hva det vil si å føle seg inkludert, må vi være villige til å gå dypere enn emojiene og Facebookstatusen. Skal vi finne ut hva det vil si å føle seg inkludert må vi gå bakenfor det strukturelle, juridiske og politiske. Skal vi finne ut hva det vil si å føle seg inkludert må vi snakke fritt og åpent om hvordan det føles både å stå i et utenforskap, og å kanskje verne om et sosialt og kulturelt innenforskap. Vi kan ikke forstå hvordan vi fungerer sosialt, kulturelt eller som samfunn uten å forstå oss selv og hvorfor vi reagerer og handler på følelser.

Å kjenne seg selv er å erkjenne følelseslivet som en visdom vi har opparbeidet oss gjennom tusenvis av år. Å kjenne seg selv er å finne ut hva sorg betyr, hva skam betyr, hva glede, frykt og sinne betyr. Følelser er ikke noe vi mennesker bare har, følelser har betydning.

Vår måte å oppleve verden på, vår væremåte, er satt sammen av følelser, tanker, reaksjoner og adferd. Følelser blir til tanker og omvendt. Nietzsche sier: Tanker er skygger av våre følelser – bestandig mørkere, tommere og enklere.

Et velkjent ordtak sier:

Vær obs på dine tanker og følelser, for de blir dine ord.

Vær obs på dine ord, for de blir dine handlinger.

Vær obs på dine handlinger, for de blir dine vaner.

Vær obs på dine vaner, for de blir dine verdier.

Lær deg å kjenne dine verdier, for de blir din skjebne.

Skal vi forstå hva som skal til for å føle seg inkludert, må vi forstå følelsenes betydning. Skal vi forstå hva som skal til for å endre tanker og følelsene til samfunn som skaper utenforskap, må vi forstå følelsenes betydning.

Media er relativt gode til å rette fokus på ulike utenforskap og hvordan disse tenker og føler. Vi hører mindre fra de som er innenfor. Det vil si, vi hører mindre fra hvordan det tenkes og føles fra innenforskapet.

Bare det å prøve å forestille seg hvordan det tenkes, føles og handles i et innenforskap er så ukjent terreng at det føles som et minefelt.

Et innenforskap kan være en kultur, en menighet, en vennegjeng, en bygd, en stamme, et miljø, en flokk, en gjeng eller en familie. Å søke sammen til et større eller mindre felleskap er noe vi har gjort siden tidenes morgen. Det handler om å søke trygghet, og å få noe gjort. «Sammen er vi sterke.» «Vi må løfte i flokk». Det norske felleskapet, den norske konformiteten, vårt samfunns suksessoppskrift handler om nettopp dette. 

Å stå utenfor flokken var i urtiden ensbetydende med døden i det kalde nord. Utenforskap var livsfarlig.

Men hvordan er det i dag? 

Er vi fortsatt stammemennesker i hodet, slik historiker Yuval Noah Harari hevder?

Hvorfor og hvordan dannes nye stammer?

Når vet du at du er innenfor?

Hvordan blir en sosial gruppering, en kultur, et samfunn ekskluderende?

Hvorfor er det å ekskludere en del av det å danne et felleskap?

Og ikke minst: Hvorfor føles det fortsatt så livsviktig å være del av et felleskap?

Ulike felleskap dannes, popper opp og forsvinner. I dag kanskje fortere enn noensinne. Det føles i alle fall slik takket være de såkalte sosiale mediene. Fjorårets TronTalks handlet om oppmerksomhetsøkonomien og bygget i sin helhet på Lena Lindgrens bok Ekko

Lindgren skriver om hvordan mediateknologi og sosiale medier forsterker og utnytter våre naturlige instinkter. Vi lærer av hverandre og skaper samhold ved å imitere hverandres oppførsel. De rikeste mennesker på kloden har forstått dette og bygd en industri som utnytter dette instinktet hos oss. De har skapt en overvåkningsteknologi der vi selv, vår oppmerksomhet er produktet. En av de viktigste måtene å holde oss online på flest mulig timer i døgnet handler om å engasjere oss emosjonelt. 

Jeg liker å teste ut de ulike TronTalks-temaene på folk jeg møter. Når jeg forteller menn på min alder i Alvdal at vi i år skal snakke om følelser, får jeg solide garantier på at de da kommer til å holde seg unna.

Alle snakker om følelser, sa en en annen jeg snakket med. Hun har rett, tenkte jeg. Alle snakker om følelser. Det virker så uendelig lett å snakke om depresjoner og angstlidelser. På Instagram, Facebook, SnapChat går det i mentale problemer blant de unge, emoji-bonanza blant eldre kvinner og i kommentarfeltene herjer sinte menn på min alder. Alle er tilsynelatende fulle av følelser, men er de virkelig det? Er digitale følelser jevngodt med ekte følelser?

Kanskje tillegges de digitale følelsesutbruddene for stor betydning? Enten  så+ blir folk krenka, oppfarne og reagerer allergisk, eller så overflommes nettet av støttegrupper, sympatierklæringer, hjerter og roser. Å stå rakt og fastholde på nyanser eller saklighet er nesten umulig når skittstormene eller sympatibølgen herjer som verst.

Har du lagt merke til hvor fort det går over? Hvor snare vi er til å glemme? På nettet er alt «content» – flyktig og forbipasserende innhold som skal fange oppmerksomheten. De som styrer plattformene er ikke interesserte våre følelser, tanker, verdier, felleskap eller verdighet. For dem er alt content – innhold som skal sørge for å holde oss limt til skjermene.

Det er med andre ord ikke på skjermene du vil finne varige felleskap. Det er ikke på skjermene du kan måle om du er innenfor eller utenfor. Det er ikke på skjermene du kan finne et ekte uenighetsmangfold. 

Skal vi lære å kjenne oss selv må vi legge bort skjermene.

Skal vi endre tanker og følelser slik at folk kan føle seg inkludert på ordentlig, må vi legge bort skjermene.

Vi er ikke våre skjermer.

Vi må reddes fra den digitale oppførselen, den digitale kulturen og de digitale følelsene. Dette er rett og slett ikke oss.

Inn som en livbøye kommer kreativitet, kunst og kulturopplevelse. En kunstopplevelse kan minne oss om hvem vi er som mennesker. På godt og vondt. Det er så mye jeg kunne ha snakket om. Hvordan musikk spiller opp mot måten vi relaterer oss til hverandre på. Hvordan en konsert, et galleribesøk eller teaterforestilling kan være en lavterskel inngang til en samtale, et tilfeldig møte, kanskje en ny relasjon. Hvordan vi kan se et annet menneske i et helt annet lys etter å ha stått på scenen eller sunget eller spilt sammen i et kor eller korps. 

Til slutt ønsker jeg å dvele litt ved hvordan en deltakende kunst og kulturopplevelse kan få oss til å lytte dypere. Jeg skriver musikk som krever sin lytter. På TronTalks er samtidsmusikk en del av samtalen. Denne for noen, krevende musikken, skaper gode lytteforhold. Når folk nærmest tvinges til å lytte til musikk de ofte ikke har et forhold til fra før, blir de ekstra lydhøre for panelsamtalen. Lytting åpner opp for den andre. En situasjon der det lyttes dypt og konsentrert smitter over på hvordan vi forstår oss selv og andre på. Vi blir aktiviserte, våkne og mere deltakende.

Tilhørighet handler om å bli sett og hørt. Å bli lyttet til er motgiften til all ignoranse. Å lytte dypt til den andre bringer frem mennesket bak ordene. Det bygger tillit og er inkludering i sin reneste form.

Et samfunn som kjenner seg selv, har selvtillit og er villig til å prøve noe nytt, noe kreativt, har de beste forutsetninger til å lykkes med integrering. Det krever mot, tid og en god porsjon eksponeringsterapi. Det krever at vi legger bort skjermene. Det krever at vi lytter og ser hverandre, men det handler aller mest om å skape nye innenforskap ved bruk av vår kreative evne til å lage og dyrke nye fortellinger om hvem vi er.

Fra Ingeborgdagene 23.04.2023

Artist Thomas Tvedt, Glenn Erik Haugland, Artist, Forfatter og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen og Kunstkritiker og forfatter Bjørn Hatterud

Vi distraheres.

Slik er menneskenaturen. Vi dagdrømmer, fantaserer, innbiller oss, hører en idotisk melodi kverne om og om igjen inne i hodet, snakker med oss selv, ser for oss scenarioer og kobler av fra arbeid og fokus. Og vi googler, snapchatter, poster, tvitrer, surfer og stirrer på skjermer.

bruegel

Pieter Bruegel: Dulle Griet, ca. 1562

Distraksjon er som en pauseknapp. På samme måte som søvn, kan distraksjon være et sted å rense hodet for fastlåste tankemønstre og avlede oppmerksomheten bort fra smerte, ubehageligheter og tungsinn. Distraksjonen kan åpne for nye uventede løsninger og innsikt eller helt enkelt være et fristed.

Å være for lenge og for mye distrahert kan imidlertid være lammende og fremtvinge avmakt. Som alt annet i livet handler det å finne en balanse. I dette tilfelle en balanse mellom å være fokusert og distrahert. Å arbeide for mye kan slite ut et menneske, mens en tilværelse full av distraksjoner kan passivisere og gjøre folk trollete og aggressive.

Men det er forskjell på distraksjoner.

Frie fabuleringer, assosiasjonsrekker og tankespinn er morsommere og ligger nærmere egne erfaringer enn distraksjonene som fanger oppmerksomheten via en skjerm. Den frie distraksjonen er usensurert, uredigert og full av innfall. Den digitale distraksjonen er regissert og styrt av algoritmer. Å klikke seg fra side til side styrer nysgjerrigheten, er forutsigbart og kjedelig.

Den tiden vi bruker på å distrahere oss på nett er i tillegg gull for kommersielle aktører som vil tjene penger din tidtrøyte. Distraksjonen din er til salgs ved at du blir tilbudt varer som matcher klikkene dine og algoritmene disse genererer. Man tenker dårligere og likere de som befinner seg i ditt ekkokammer, i tillegg til å hjelpe andre tjene store penger.

The-Creepy-Looking-“Anti-Distraction”-Helmet-of-the-1920s-2

Les om denne hjelmen som skulle fungere mot distraksjon her!

Distraksjonene er best når de får være frie. Assosiasjonen som får lov til å løpe avgårde i nye uopptråkkede baner er rikere, villere og morsommere enn det nettklikkene kan levere. Dessuten er frie distraksjoner er ofte tankehager der musikk, bildekunst, litteratur og scenekunst blir til.

Kunstneriske uttrykk kan fungere som en døråpner for fri tenkning og assosiasjoner for den som åpner seg for et forunderlig bilde, ulogisk lydlandskap eller merkverdige bevegelser. Undringen kan åpne kontakten med dagdrømmene og underbevisstheten og berike tilværelsen med de mest merkverdige distraksjoner.

Selv kan jeg ikke tenke meg en bedre måte å bli distrahert på enn den jeg lager på egenhånd.

Man får ikke mer moro enn man lager selv.

Reddipling fra PoY! – Glenn Erik Haugland & Heidi Tronsmo

#PoY! #distraksjoner #distraksjon #Bruegel #fri

Fredag: Kulturminister Trine Skei Grande legger frem «Kulturens kraft» – en kulturmelding som med overbevisning og virksomme ord plasserer kunst og kultur i frontlinjen mot fake news, hatytringer og nedbryting av felleskapet.

Lørdag: Emilie Nicolas synger «Feel fine» for en intetanende fan (Freddy Holden) som ikke klarer å sette ord på hva sangen betyr for han.

Hva har disse to hendelser med hverandre å gjøre?

Det ene er et dokument fra landets politiske ledelse som adresserer noe av det mest bekymringsfulle i vår tid. En marsjordre for de som styrer og finansierer kulturfeltet og et mulighetsrom for kunstnere og kulturarbeidere. Meldingen er klar: Landet trenger kunst og kultur for å verne om menneskeligheten. Store ord.

Den andre er en sang. En følelse og livsituasjon fanget i ord, følt stemmebruk og en komposisjon som våger å være nær uperfekt. «Is there a soul there?» synger Emilie Nicolas mens Freddy-fan ikke vet hvordan han skal takle det overveldende møtet med sangen og kanskje noe i seg selv som er umulig å vise på direktesendt tv.

Ja, det er regissert.

Det ene er storpolitikk. Det andre kanskje årets tv-øyeblikk.

Men det har betydning. På hver sin måte.

På grunn av tiden vi lever i. Og timingen.

Kulturmeldingen kommer i en tid da liberale demokratier er truet av retorikk og løgn fra ledere som nyter tillit fra millioner av mennesker. Fakta er i spill. Journalistikken er under angrep. Storpolitikk er blitt underholdning. Gubber på min alder slenger ut møkk i kommentarfeltene fordi de kjeder seg. Hva skal de bruke all tiden sin til?

words_matter-2045100-2-1543311270576

Kulturminsteren snakker om dannelse. Om å lære å skille mellom fakta og fiksjon. Kulturmeldingen holder opp kunstens virkekraft som kreativ og kritisk korrektiv til omgivelsene. Uten kunsten, ingen kultur. Kulturmeldingen snakker om kulturens kraft som samlende. Det handler om idéer, tanker, følelser og perspektiv som som blir artikulert og får vekt.

Kulturmeldingen er et dokument fullt av ord. Noen har ment festtale og honnørord. Andre mener det er for mye ord og for lite handling.

Politikk handler om løsninger og retorikk. Politikk er idéer omsatt til lover og bevilgninger. Konkrete ordre, tiltak og et uttrykk for vilje og retning: Slik gjør vi det her – sier politikken.

Mye av den politiske agendaen den siste tiden har handlet om ordenes vekt. Leder for Krf, Knut Arild Hareide har sammen med de av oss i Venstre som var mot å gå i regjering med FrP, sagt gang på gang: ORD BETYR NOE. Det handler om verdier.

Words matter stod det på demonstrantenes plakater når Trump besøkte en synagoge som ble rammet av høyreekstrem terror for noen uker siden. Sylvi Listhaug måtte gå av som Justisminister på grunn av ordene hun skrev på Facebook om Ap og terror.

Ord betyr noe, også når de kommer i form av en kulturmelding. Trine Skei Grandes kulturmelding er ingen tilfeldig sammenstilling av honnørord og feel good fraser. Det er ord som handler om verdier. Rette ord til rett tid.

WORD!

Men dette vet statsråden og hele hennes departement; alt som kommer nå vil bli målt opp mot kulturmeldingen. Ord må følges opp med handling, med lover og bevilgninger. Det nytter ikke å skrive at kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft om den som lager kunsten ikke har penger til neste husleie.

Og for å utøve min rolle som kritisk kunstner: Kulturmeldingen snakker varmt om den nye digitale virkeligheten. For varmt? Har meldingen glemt av vi lever i praksisen og ikke i bytes og digitale koder?

En kulturmelding kan ikke og skal heller ikke synge slik Emilie Nicolas gjør. Men det er i praksisen, når skjermene er gjemt i lommene eller lagt hjemme at vi erfarer hva det vil si å være del av et felleskap. Det er i den kulturelle praksisen sanselige opplevelser som skaper spor blir til.

truth-166853_1920-1-620x342

Den siste tiden har jeg vært i debatt med Kulturtanken om vi trenger en nasjonal samtale om kvalitet. Jeg mener vi ikke trenger en byråkratisk kvalitetssamtale. Kvalitet diskuteres hele tiden og blir til basert på erfaringer fra det praktiske i møte med nye idéer. Som en sa i en kommentar til debatten: man kan ikke bake en kake bare fordi man har sett et bilde av hvordan den skal se ut tilslutt. Det må gjøres. Prøves og feiles. Øves. Med mel, sukker og riktig varme i ovnen.

Nok om det. Kulturens kraft og Feel fine handler om ord og musikk som betyr noe utover seg selv og konteksten de fremføres i.

Det handler om at tiden og timingen og hvordan ordene og musikken virker som noe langt viktigere enn egeninteresser, egne preferanser og egne behov.

skjermbilde_2018_11_25_21-2045100-1-1543180321285

#kulturmedlingen #kulturenskraft #TrineSkeiGrande #P3Gull #EmilieNicolas #Word! #Feelfine

9. Novemer var jeg på konferanse i regi av Kulturtanken. Det handlet om Kvalitet i kunst og kultur for barn og unge.

I løpet av noen få hektiske timer skulle vi forfatte «kvalitetsprinsipper» med utgangspunkt i begreper som risikovilje, mangfold, kunstnerisk autonomi, læring, underholdning og refleksjon, for å nevne noe. Mange satt med verdifull praktisk erfaring som hadde vært veldig nyttig å bygge på, men det ble det ikke tid til.

I stedet ble vi jaget fra tema til tema og nærmest pisket til å skrive halvtenkte tanker på små gule lapper. Det hele utartet seg som et norgesmesterskap i hurtig-forumleringskunst.

Hva skulle dette være godt for egentlig?

img_4745-2045100-1-1541792844825

Her var produsenter og formidlere (og noen stakkars få kunstnere) fra hele landet samlet for å reflektere og samtale om kvalitet. De kunne ha gitt dette hellige kulturpolitiske honørordet kjøtt og blod med årevis med erfaringer fra det å skape, forske, tilrettelege, formidle og møte barn og unge med musikk, teater, dans, sirkus, bøker, filmer, bildekunst. En gylden anledning ble skuslet bort i et overregissert gruppearbeid uten annet mål enn å gi Kulturtanken legitimitet for å starte en årelang utredningsarbeid om kvalitet.

Var ikke Kulturrådets fireårige lange forskningsprogram om samme tema, kvalitet brukandes til noe?

Hva er det med kulturbyråkratiet som bruker så mye tid og ressurser på å problematisere og utrede kulturpolitiske floksler?

Hvorfor skal det brukes så mye tid og penger på luftgitar-spilling med begreper, når det er langt viktigere ting å snakke om?

Det pågår kulturkriger som barn og unge står midt oppe i. Store endringer nå og i nær fremtid som den oppvoksende generasjoner må lære seg å håndtere. Da er ikke hule begreper om kunstens autonomitet det vi skal bruke tid og penger på.

Kulturtanken har planer om å bruke mange år på å utrede kvalitet i kunst og kulturformidling til barn og unge.

Det bør de få slippe å gjøre.

Møteleder fra Kulturtanken sa at vi aldri kan snakke nok om kvalitet.

Ja, men kanskje det har blitt snakket nok om dette i kulturbyråkratiet?

Kanskje de  burde snakke mindre om kvalitet, og mer om hvordan kunstneriske ytringer virker inn på våre liv?

Fra Supra 2018

Fra SUPRA 2018 – Heidi Tronsmo/Glenn Erik Haugland

#Kulturtanken #Kulturrådet #Kvalitet

Det er ikke mulig å snakke om musikalske lytteropplevelser uten å samtidig å snakke om sansene.

Eller det sanselige.

En musikalsk opplevelse har for meg alltid vært mer enn noe som kun har med øregangene å gjøre. Jeg tenker på musikk og opplever musikk som noe fysisk. Og metafysisk. Og visuelt. Det er i alle fall minst et par sanser til i sving når jeg hører på eller komponerer musikk.

Som anmelder har jeg ofte brukt ordet sanselig om musikalske opplevelser som oppleves som sublime, sjelfulle eller fulle av liv. Jeg kan føle meg berørt av musikken, eller den musikalske fremførelsen. Og når jeg skriver berørt, så er ikke det nødvendigvis emosjonelt. Det er fysisk. Sånn som her når den svenske klarinettisten Martin Fröst spiller andre satsen fra Mozarts klarinettkonsert. Det tar pusten fra meg.

 

Det blir ikke mere sanselig enn dette. 

Men hva betyr egentlig det? At noe er sanselig? Jeg kan kanskje ikke gi noen fasitsvar på det, lytteopplevelsen må jo nødvendigvis være subjektiv. Men for meg så har dette alt å gjøre med det å lytte tredimensjonalt. Mine livserfaringer spiller med når jeg lytter til Fröst/Mozart. Jeg blir satt til en annen tid, jeg kan fysisk føle hvordan musikken har med luft, pust å gjøre, og jeg befinner meg i noe uendelig vakkert og skjørt. Musikken får meg til å holde pusten, i frykt for at noe vil bli knust. 

Det er sanseløst vakkert.

Men det mangler noe.

Jeg lytter til Fröst gjennom headsettet mens jeg ser han på YouTube, og kjenner at jeg savner å være i det samme rommet og puste i den samme luften som klarinettisten og orkesteret. Vel er de i sin egen boble, dypt konsentrert, lyttende, men jeg vet at den akustiske tilstedeværelsen ville ha gitt meg flere sanseinntrykk som jeg ikke får gjennom denne videoen. Den visuelle opplevelsen er i tillegg redigert. Gjennom kamera-produksjonen kommer jeg riktignok nærmere fingerne til solisten, det forsiktige anslaget til fiolinene og de lukkede øynene, men ved å ikke være tilstede i konsertsalen kan jeg ikke la blikket vandre fra orkester til dirigent til de som sitter ved siden av meg. Gjennom mikrofonene er også rommet redigert. Det akustiske er borte.

Det er på en måte litt sanseløst.

Det får meg til å tenke på denne formen for overlevering av inntrykk og all kommunikasjon via nett. Hva er det vi mister og hvordan påvirker det de ulike sansene at stadig mer formidles og kommuniseres via skjermene?

Når du leser dette, så vet du ingenting om kroppspråket mitt, hvilke rom jeg befinner meg i, om jeg har noe lyd på eller når på dagen jeg skriver dette. Alt samme vesentlig informasjon for å fullt ut forstå/oppleve. Det du får er en redigert tekst, en liten flik av det jeg egentlig tenker på. Jeg ønsker jo at du skal forstå dette, men det er store sjanser for at du kan lese denne teksten på en helt annen måte og dermed misforstå.

Kanskje er det sånn med all kommunikasjon på nett at begrensingene i skjermene reduserer en dypere forståelse? Og når sanseinntrykkene reduseres, hva gjør det med oss? Jeg for min del kan bli sliten og irritert. Ja, kanskje også finne på å skrive noe dumt til noe andre. Kan nettirritasjon bli til netthat?

På engelsk så brukes uttrykket Common sense om sunn fornuft eller alminnelig fornuft. Men uttrykket ble i tidligere tider også brukt om å forstå helt og fullt. Altså når alle sanser spiller sammen og man danner seg et inntrykk av virkeligheten. Sam-sanse kanskje?. Come to your senses er også et uttrykk som passer å hente frem.

Å bruke alle våre sanser for å forstå virkeligheten, er det vi egentlig er skapt til å gjøre.

Alt annet er sanseløst.

Klapp igjen maskinen og legg vekk smarttelefonen. Virkeligheten venter.

#CommonSense #Mozart #MartinFröst #Sanseløst

Det har vært en intens kreativ uke med mine synkronsvømmende venner i Pelagia, Heidi Tronsmo og Øivind Hånes.

En pelagisk uke handler om å fylle studio med vann og musisere oss frem til rare, vare og unike øyeblikk som vi hermetiserer, bearbeider og matcher med poesien til Øivind. I det pelagiske landskapet flyter det av klarinetter, lyder fra andre rom, trekkspill, bassklarinett, xafoon, saxofon, piano, melodika, rop, pust, avslappede og spente stemmebånd, kald og varm sang.

img_4685-2045100-5-1539889229671

Øivind tester en tekst

img_4687-2045100-5-1539889228334

Heidi, bassklarinetten og jeg

Det pelagiske har med åpne vannmasser å gjøre. Jeg liker å tenke på det som det som befinner seg like under havoverflaten. Dette har også en hel del med vårt prosjekt å gjøre. I Pelagia veies teksten opp mot mer eller mindre formulerte lydbilder.

Eller er det snarere lydskulpturer?

Sånn som i dette sporet: Reisen over Khaibar. Mektig, nølende, pustende, nølende.

Musikken kan være illustrerende, kontrapunktisk eller utfyllende i forhold til Øivinds lesing. Den kan også leve sitt eget liv. Være i sin egen boble, eller i sitt eget farvann. I dette prosjektet skifter musikken fokus fra å være den som fører ordet, til å bli ført av ordet.

Nå vi jobber skjer det forunderlige ting. Vi overrasker hverandre med øyeblikk der alt kommer sammen og klaffer som om vi har øvd på akkurat denne felles bevegelsen i 30 år. Musikken spinner sitt forunderlige vev også når vi ikke spiller sammen. Kanskje bare med tanke på det pelagiske?

Vi er som familie, sier Øivind. Vi har jo kjent hverandre siden tidlig på 80-tallet.

Tilslutt et bloddryppende ferskt spor fra Pelagia. Ja, det er faktisk spilt inn i dag! I dette sporet har jeg komponert en vokallinje til Heidi som Øivind og jeg har lagt oss forsiktig rundt. Musikken har her omfavnet teksten i sitt fuktige grep og gjort den til en del av en musikalsk struktur. Gjentagende, men aldri helt likt. Svømmende men samtidig håndfast.

Det kommer mer Pelagia

#ØivindHånes #Gyldendal #HeidiTronsmo #Pelagia #Lydskulpturer #Lydpoesi

Jeg har i mange år kombinert livet som kunstner med det å være politiker. Jeg har sittet som representant for Venstre i to kommunestyrer, har vært kulturutvalgsleder, leder for to lokallag, medlem i fylkesstyret og nå også medlem av formannskapet i Os. Det begynner å bli en grei politiker-cv.

Å kombinere det politiske arbeidet med jobben min som komponist har aldri vært lett. Som kunstner jobber jeg med fiksjon. Jeg skaper musikk og narrativ som ikke skal forståes bokstavelig, men oppleves som sannferdige på et menneskelig nivå. Å bli trodd som kunstner er noe helt annet enn å vinne tillit og sanke stemmer som politiker.

Politikeren under valgkampen for 3 år siden.

Mange av mine kollegaer i kunsten har brennhete meninger og er rett som det er ute og flagger engasjementet sitt på Facebook. Stort sett befinner disse seg på den sosialistisk side i politikken og rett som det er får jeg så ørene flagrer for å være sentrumspolitiker. Sosialliberalismen kom imidlertid tidlig inn i mitt liv, takket være en fantastisk samfunnsfaglærer på Reginald Bennett Elementary School i Boiceville, Upstate New York. Han var en engasjert liberaler med klokketro på Robert Kennedy.

 

Jeg bestemte meg tidlig for å ta konsekvensene av mitt politiske engasjement og faktisk gjøre en jobb som lokalpolitiker. Å være skippertak-aktivist, eller facebook-politiker ligger ikke for meg. Som politiker er det mange saker å sette seg inn i, og mange, lange møter. Hvor skal den nye skolen plasseres? Hvordan styrker vi barnevernet? Skal vi prioritere bedre mat på omsorgsenteret eller ny gang og sykkelvei? Skal det være 5 eller 7 medlemmer i det nye samarbeidsutvalget? Å være folkevalgt ombudsperson er et tungtveiende tillitsverv som må tas på største alvor.

Spørsmålet er om alvoret og ansvaret som følger med politikervervet lar seg kombinere med jobben som illusjonist/narr/skapende kunstner. Hva skal folk tro på og hvem hører de når jeg uttaler meg i offentligheten? Den ansvarlige politikeren, eller han som finner på så mye rart?

 

Listen to me, don’t listen to me
Talk to me, don’t talk to me
Dance with me, don’t dance with me
No
Beep-beep

David Bowie: Fashion

I fjor stod jeg på scenen på Cornerteateret, Bergen for første gang og spilte den fiktive rollen som «Glenn Erik» i forestillingen Det kommer til å regne.

– «Glenn Erik» er en tragikomisk komponist som hele livet har vært over gjennomsnittet besatt av sammenhenger. 
– «Glenn Erik» komponerer virkeligheten.
– De som kjenner «Glenn Erik» har måtte lide seg gjennom langtekkelige hjemmesnekrede teorier og merkverdige løsninger på verdensproblemene. 
– «Glenn Erik» har luftige tanker om sin egen betydning.

 

I rollen som det 56 år gamle skjermtrollet, kjente jeg for alvor på dilemmaet å være både kunstner og politiker.

Som politiker ønsker jeg å tjene de som har stemt på meg og bygge tillit, som kunstner er det kun min hypersubjektive boble som betyr noe.

Også i kunstmusikk-kretser er det en tendens til å se ned på de som ikke helt og fullt er dedikert til kunsten sin. Slik samfunnet utvikler seg er det en forsømmelse å ikke være mer reflektert over hvilken rolle vi spiller som kunstnere. Denne realitetsorienteringen er minst like viktig som det kunstneriske arbeidet.

Jeg er stolt over det jeg har fått til som politiker.

Vi som er lokalpolitikere er arbeidshestene i demokratiet.

#kunstnerpolitiker #RobertKennedy #sosialliberalisme #GlennErik 

I forbindelse med min tekst om Harald Sæverud for noen dager siden ble det snakk om kunstmusikkens trange kår. At den offentlige samtalen om klassisk musikk og samtidsmusikk er blitt mer lavmælt, nærmest mumlende.

Kulturer utvikler seg, greit nok. Men at stadig færre snakker om musikk som kunst, er ikke det samme som at ingen lenger danser Charleston. 

charleston-2045100-5-1538907439567

Kan marginaliseringen av kunstmusikk være et symptom på en mer radikal endring? En lytte-erfaring som er i ferd med å forsvinne?

Frem til midten av forrige århundre var det å gå på konserter med klassisk musikk en relativ vanlig måte å få nye impulser på. Om det finnes et skifte i historien, en hendelse eller nyvinning som endret måten vi lyttet til musikk på, hva skulle det være? Kanskje innføringen av filmen og fjernsynet – bevegelige bilder med lyd? 

Det er mulig det er gjort forskning som tar for seg forholdet mellom visuelle og auditive inntrykk. Bevegelige bilder og «talking heads» har en tendens til å ta oppmerksomheten bort fra musikken. Det tror jeg de fleste kan være enige i.

Filmmediets inntog i kulturen endret mye. Tenk bare på hvor sofistikert og kompleks instrumentalmusikken hadde blitt i årene før spillefilmen og etterhvert fjernsynet bergtok vår oppmerksomhet.

Kunstmusikk var en naturlig del av dannelsen. Den allmenne interessen for Gustav Mahlers nye symfoni, Harald Sæverud eller Maurice Ravel var stor. Folk hadde helt andre forutsetninger til å forstå kodene og betydningen av en symfoni i 1918 enn i 2018. I dag er det mange som ikke vet hva en komponist er.

Hva skjedde på veien? 

Det er ingen tvil om at det har vært et interesseskifte. Ingenting å gjøre med det. Jeg lengter ikke tilbake til gode gamle dager der komponisten var Gud og det gikk et gisp gjennom publikum ved møtet med en ukjent akkord.

Her finnes det flere mulige forklaringer og mistanker :

  • Demokratiseringen av kunsten og kulturen. 
  • Verdenskrigene og modernismens effekt på kunstmusikken. 
  • Hvordan massemediene bedekker vår oppmerksomhet vegg-til-vegg.
  • Det multikulturelle samfunnet.

Alt dette kan imidlertid få lov til å ligge inntil videre. Poenget er at det å lytte tredimensjonalt, forstå koder og finne betydninger i kunstmusikk, ny eller gammel, er blitt marginalisert.

Er det trist? 

Er en utvikling der stadig færre forstår musikk som kunstform et tap?

Gjør det noe med vår menneskelighet om vi ikke lenger evner å finne mening i musikk som kunstform?

Ja.

Ja, jeg tror det.

Å lytte til og finne betydninger i et musikalske narrativ er kanskje noe av det mest forunderlige og avanserte vi gjør som mennesker. Å lytte til et komponert musikalsk forløp er en lek med kodet lyd og innebærer nærkontakt med følelser, idéer og energier. Å lytte til kunstmusikk er å møte uttrykk som vi kanskje ikke helt forstår, men forstår likefullt med hud og hår.

Kanskje vi helt enkelt blir dårligere lyttere om denne delen av vår kultur skulle forsvinne helt?

«We’re Lying» – Glenn Erik Haugland

Skrevet i 1994 for den svenske kvartetten: «Pärlor för svin».

#charleston #Sæverud #kunstmusikk #samtidsmusikk #klassiskmusikk #lytte #Ravel #Gesualdo

Alle øyne er rettet mot den neste skandalen og den neste uhyrlige kommentaren. Det er avhengighetsskapende og det har til og med fått et navn: TrumpFix. Det beskriver sensasjonshungeren og følelsen av å bli opprørt over den amerikanske presidenten. Det handler om å bli underholdt.

Makten til Trump står og faller på underholdningsverdien. Underholdning som skaper avhengighet og fyller oppmerksomheten vår med luft, på samme måte som snop og fast food fyller kroppen med mat uten næring. 

Vi blir det vi spiser, sies det. 

Og vi blir det vi velger å ta inn av informasjon.

Underholdning har selvsagt sin funksjon. Det kan være godt å koble av. Se en halvdårlig film på Netflix. Høre på lettbent pop fra ungdomstida. Men det handler om nettopp det: Å koble av. Slippe å tenke.

Men på akkurat samme måte som at dårlig mat bryter ned helsa, vil et ensidig kosthold av underholdning bryte ned tenkningen.

De virkelige utfordringene blir borte i tåken.

Samfunnsendringer og politikk som har stor betydning for våre liv blir vedtatt i det stille.

Små, berikende hverdagshendelser forsvinner i støyen.

Kanskje vi blir så distraherte fra det virkelige liv at vi glemmer hvem vi er?

Å være online 24/7, er noen mange sliter med. Selv vokste jeg opp med Tv-skjermen som en del av mitt DNA. Lyder, bilder, musikk fylte dagene fra så langt tilbake som jeg kan huske. Jeg har tenkt mye på hva det vil si å være en del av den aller første generasjonen skjermtroll. Daytime Tv var noe helt nytt i 1961. En tv som aldri ble slått av.

I forestillingen Det kommer til å regne (Cornerteateret, Bergen 2017) var dette et sentralt tema: 

Kan Glenn Eriks liv, væremåte, erfaringer eller oppførsel si noe om samfunnet i dag? 

Ja, sånn som samfunnet fremstår i dag gjennom alle tenkelige skjermer? 

Lett å påvirke, alltid beredt, flakkende, blir fort distrahert, veldig sans for det spektakulære og det dramatiske, liker å fremstille seg selv gjennom halvsanne, små-dramatiske anekdoter, drar veldig fort linjer og tegner opp sammenhenger mellom fenomener i verden som ikke nødvendigvis henger sammen eller er sant, er påståelig, vil heller se filmen enn å lese boken, syns det er hardt å tenke, evig unntakstilstand, liker å se hva som skjer, ja, du vet jo aldri..

 

Skjermene er weapons of mass distraction.

Fake News og skandaleoppslagene får oss til å se en annen vei, slik en tryllekunstner distraherer sitt publikum mens han utfører sine triks.

Følger du med, eller bare følger du med?

 

 

 

 

 

Harald S

Harald Sæverud, tegnet av Inger Bergitte Sæverud

I går kveld var jeg på Litteraturhuset i Bergen for å høre Tore Vagn Lid og Annabel Guaita samtale om Harald Sæverud, en av «Norges aller fremste komponister», som det står i Store Norske Leksikon. «Hva nå?» var spørsmålet Tore og Annabel stilte seg i serien «Notelangs». De har, som meg, vokst opp med Sæverud som en komponist alle visste om og hadde et forhold til. Han var en levende legende.

I dag er Sæveruds musikk så og si forsvunnet fra offentligheten. Hva skjedde? Svaret er sammensatt. Kanskje det henger sammen med mangel på promotør, forlag eller agent som jobber for at musikken blir spilt? Kanskje det har noe med alle anekdotene som henger ved Sæveruds musikk? Kanskje det dreier seg om musikkens særegenhet – at det er vanskelig å gå i dialog med det Sæverudske universet? Det henger definitivt sammen med at samtalen rundt den klassiske musikken og samtidsmusikken er i ferd med å stilne av.

Ved feiringen av Harald Sæveruds 100 års dag, skrev jeg et verk på bestilling fra jubileet:

 

Jeg prøvde å komme inn under huden på Haralds musikk, han hadde jo vært så positiv til meg og min musikk. Jeg lyttet gjennom absolutt alt av Sæveruds pianomusikk, og tenkte at jeg kanskje kunne begynne der «Kjempeviseslåtten» sluttet? Men nei, jeg fikk det ikke til. Det endte opp i et basketak med Sæverud! «I Tried to Strangle Harald Sæverud» ble en kamp med den gamle kamphanen. 

Kanskje dette stykke sier noe om hvor vanskelig det er å nærme seg Sæverud? Harald var VELDIG tydelig på hvordan musikken hans skulle spilles og oppfattes. Men hadde han enerett på hvordan hans musikk skulle gjøres?

Vennskapet med Sæverud-familien, er noe av det som har definert meg og mitt karrierevalg. Jeg er takknemelig for at de åpnet hjemmet sitt for meg, og på samme tid åpnet for en mulighet jeg ikke visste fantes.

Jeg var og er fortsatt nær venn med Trond Sæverud, sønn av komponistkollega Ketil Hvoslef og barnebarn av Harald Sæverud. Trond og jeg improviserte sammen, han på fiolin og jeg på saxofon. Etterhvert skrev jeg ned passasjer og mindre stykker som Trond og jeg spilte og improviserte over. Dette ble starten på mitt liv som profesjonell komponist. Jeg har vært heldig som har fått lov til å skrive så mye musikk for Trond.

Trond Sæverud og jeg i 1985. Bergens Tidende besøkte oss i Norges Musikkhøgskoles studio i forbindelse med min eksamenskonsert.

I 1997 vant Trond og jeg Spellemannsprisen for albumet vårt: Ghosts.

 

Jeg kommer til å skrive mer om Sæverud, både Harald og Trond i årene fremover, men avslutter dette innlegget med en historie fra da min yngste datter, Ragnhild ble født (Hun er også profesjonell komponist!). Det var den 17. april, samme dag som Harald Sæveruds fødselsdag og instruksen fra den nervøse pappaen var klar: 

«Blir det en gutt, så skal han hete Harald Sæverud Tronsmo Haugland».

 

For de som ikke fikk med seg seansen i går kveld kan den sees/høres i sin helhet her:

 

#Sæverud #GlennErikHaugland #kunstmusikk